Doç. Dr. Emel Ebru PALA
12 Ağustos 2020Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Doç. Dr. Emel Ebru PALA

Uzmanlık Alanları : Tıbbi Patoloji Uzmanı


Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

TIP FAKÜLTESI

EGE ÜNIVERSİTESİ

 

1997-2003

 

Tıpta Uzmanlık

 

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/PATOLOJİ ANABİLİM DALI

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

 

2004-2008

Doçentlik

PATOLOJİ BÖLÜMÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2015

 

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Meme kanserinde topoizomeraz 2 alfa ve her2/neu saptanmasında immünohistokimyasal ve floresan in situ hibridizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması (2008) 

Tez Danışmanı:Doç. Dr. Osman Zekioğlu

Yeterlilik Sınavı: Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlilik Sınavı – 2015

 

Görevler

Yıl

Görev Ünvanı

Görev Yeri

2004-2008

Araştırma Görevlisi

EGE ÜNIVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERI BÖLÜMÜ/TIBBİ PATOLOJİ

ANABİLİM DALI

2008

Uzman Doktor

SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ

2008-2009

Uzman Doktor

SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ (MECBURİ

HİZMET)

2009-2010

Uzman Doktor

SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT VALİ RECEP YAZICIOĞLU KADIN DOĞUM

VE ÇOCUK HASTANESİ (MECBURİ HİZMET)

2010- 2015

Başasistan - Uzman Doktor

SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ

2015- 2017

Başasistan - Doçent Doktor

SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ

2017 - Halen

Eğitim Görevlisi V.

(Başasistan - Doçent Doktor)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ

Yabancı Dil: İngilizce (ÜDS: 82,5)

Yönetilen Tezler

1- Nilay Şen Korkmaz, (2013) ‘Yüzeyel ve Derin Fibromatozislerde ER (alfa, beta), beta-katenin, EGFR, CD117, p53, Ki67 Ekspresyonu’, Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2- Özlem Sezer, (2014),  ‘Akciğer ve Gastrointestinal Sistem Kökenli Nöroendokrin Tümörlerde Prediktif İşaretleyici Olarak PTEN'in Yeri’, Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3-Çağlar Yıldız Akdeniz (2014), ‘Tiroid Papiller Mikrokarsinomlarında Ki67 ve E-Kaderin Ekspresyonunun Klinik ve Histopatolojik Parametrelerle İlişkisi’, Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Projelerde Yaptığı Görevler

1- "İmmünohistokimyasal Olarak Triple Negatif  (ER (-), PR (-), HER2 (-)) Meme Kanserli Hasta Grubunda Hedefe Yönelik Tedavi Modalitelerinin Belirlenmesinde HER2 ve p53 Mutasyonlarının Dizi Analizi Yöntemi ile, EGFR/Kromozom 7 Gen Durumunun Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Saptanması", Araştırma Projesi, 2013

2-"KDN(2-Keto-3-Deoxy-D-Glycero-D-Galacto-Nononic Acid) Prostat Kanseri Prognozunun Belirlenmesinde Biyobelirteç Olarak Kullanılabilir mi?", 2013

3- "Sistemik ve Lokalize Skleroderma Hastalarında Dermis ve Epidermisin Histolojik ve Moleküler Analizi", BAP, 2013-2014

4-“Meme Kanseri Tedavisinde Leishmania spp.’nin İmmunoterapötik Etkisinin Araştırılması’’, BAP, 2015

5-Rektal Kanser Tedavi Etkinliğinin Takibinde Kullanılabilecek Aday Tümör Belirteçlerin Gen İfadelenmesinin Araştırılması”, TÜBİTAK, 2016

 

İdari Görevler

  1. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Üyeliği (2014-2018)
  2. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü İdari Sorumlusu (2017- Halen)

Editörlük

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi Editör Yardımcılığı (2011 - 2015)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  1. Ege Patoloji Derneği
  2. Ege Patoloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman) , 2018 – Halen
  3. İzmir Meme Hastalıkları Derneği
  4. Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu, Delege

Ödüller

1- EN İYİ POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

‘Kronik Viral Hepatit B Tanılı Nukleozid Naiv Hastalarda Tenofovir Tedavi Sonuçları: Virolojik, Biyokimyasal ve Histopatolojik Yanıt Oranları’

 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Mayıs 2013, İstanbul

2- EN İYİ İKİNCİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

           Ovarian Failure in Diabetic Rat Model; NF-Kappa- B,Oxidative Stress and Pentraxin-3

           10th Turkish German Gynecology Congress, Nisan 2014, Antalya

3- PATOLOJİ YETERLİLİK SINAVI İKİNCİLİK ÖDÜLÜ(Ekim 2015)

 

Yazılan Ulusal Kitap Bölümleri:

1-Bayol Ü, Pala EE(2015). “Onkoplastik Meme Cerrahisinde Patoloji”, Onkoplastik Meme Cerrahi Atlası. Editörler: Emiroğlu M, Kuru B, Soybir G. Meme Hastalıkları Derneği Federasyonu, 345-349, İzmir.

 

2- Pala EE (2017). “Hemodinamik Bozukluklar”, BRS Patoloji, Çeviri Editörleri: Karabağlı P, Ertan Y. İstanbul Tıp Kitabevleri, 33-47,İstanbul (Kitap Çevirisi). 

 

Özel Tıbbi İlgi Alanları:

1-Meme patolojisi

2-Nöropatoloji

3-Moleküler Patoloji