Uzm. Dr. Sanem GÜNTÜRK
18 Şubat 2019

AN SANEM GU¨NTU¨RK6598.jpg
Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Uzm. Dr. Sanem GÜNTÜRK

Uzmanlık Alanları : Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

B) EĞİTİM BİLGİLERİ:


Mezun olduğu fakülte/ üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

mezuniyet tarihi, 2007


İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER:


Görev Ünvanı                     Görev Yeri                                                                  Yıl


Asistan Doktor                    İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,           2007- 2012

                                             Anestezi Kliniği, Türkiye


Uzman Doktor                    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,           2012 Haziran -

                                            Anestezi Kliniği, Türkiye


TIPTA UZMANLIK TEZİ:


Yoğun Bakımdaki Kritik Obstetrik Hastaların Retrospektif olarak değerlendirilmesi (İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım 2006-2007)Türk Tıp dizinine Kayıtlı Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Özgün Araştırma Makalesi.

1. Güntürk S, Aydın G, Karaman Y, Sert I, Tuğmen C, Kebapçı E, Sütaş  Bozkurt AP. The effect of perioperative electrolyte, acid- base balance, hemodynamic data and anesthetic management on early mortality of patients with small bowel transplantation. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2018 ;28(3):225-231. Doi: 10.5222/terh.2018.82612


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


F.1. AydınG, Güntürk S, Bozkurt APS. ARC Syndrome and Anesthesia. 7 th ESPA European Congress on Paediatric Anaesthesia, p0176, İstanbul, September 17th-19th,  2015.


F.2.Güvenli Y, Güneyli C, Sutas Bozkurt P, Aydin G, Alaygut E, Cakmak M, Gunturk S. Evaluation of a Structured Curricumlumin Regional Anesthesia Training if Residents. Poster Number:0344. Poster discussion Session 08. Regional Anesthesia and Pain Medicine. 2017; 42(5), Suppl. 1 ESRA Abstracts, 36 th Annual ESRA Congress, 13-16 September, Lugano, Switzerland, 2017.


F.3.Gunturk S, Aydin G, Atceken G, Incesu A, KaramanY. Difficult airway approach in a case with Arthrogryposis Congenita - Case Presentation. 3rd Conference Cadaveric Dissection Course Hands-on Workshop Compromised /Difficult Airway&Laryngotracheal Stenosis. Oral Presentation OP ANE 5. 24-25 November, İzmir, 2017. 


F.4. Aydin G, Gunturk S, Cakmak M, Karaman Y, Oztan MO, Bozkurt PS, Cabbaroglu G, Erbay RH. Comprarison of  body mass index and anthropometric measurements with cormach lehane test in pediatric patients. 3rd Conference Cadaveric Dissection Course Hands-on Workshop Compromised /Difficult Airway&Laryngotracheal Stenosis. Oral Presentation OP ANE 2. 24-25 November, İzmir, 2017.


F.5. Aydin G, Gunturk S, Incesu A, Karaman Y, Bozkurt PS, Balik Y, Erbay RH. Corelation between  diffıcult airway physical evaluation and predictive tests with difficult laryngeal mask airway insertion. 3rd Conference Cadaveric Dissection Course Hands-on Workshop Compromised /Difficult Airway&Laryngotracheal Stenosis. Oral Presentation OP ANE 3. 24-25 November, İzmir, 2017.


 F.6. Güvenli YA, Gunturk S, Çakmak M, Karaman Y. Zor havayolunda ultrason. 3rd

 Conference Cadaveric Dissection Course Hands-on Workshop Compromised /Difficult

 &Laryngotracheal Stenosis. Oral Presentation OP ANE 2. 24-25 November, İzmir,

 2017


G) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


G.1. Güntürk S, Aydın G, Cabbaroğlu G, Karaman Y, Erbay R.H. Multipl Anomalili Bebek Hastada Anestezi Deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi Program Kitabı S:48, Bildiri Özetleri CD’si, P333 no’lu elektronik poster. Congresium Uluslar arası Kongre Merkezi Ankara, 25-29 Ekim 2014.


G.2. Güntürk S, Aydın G, Güneyli C, Baydemir E, Baykoca B, Bozkurt APS. Miks Konnektif Doku Hastalığı ve Anestezi: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi Program Kitabı,Bildiri Özetleri CD’si,  P484 no’lu elektronik poster.Antalya, 02-06 Aralık, 2015.


G.3. Aydın G, Güntürk S, Işık O, Çakmak M, Yaşar C, Bozkurt PS. Tip II Trunkus Arteriosus’lu Olguda Anestezik Yönetim. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi Program Kitabı,Bildiri Özetleri CD’si,  P048 no’lu elektronik poster. İstanbul, 26-30 Ekim, 2016.

G.4. Güntürk S, Sert İ, Aydın G, Tuğmen C, Bozkurt PS. İnce barsak transplantasyonu uygulanan hastaların peroperatif elektrolit, asit-baz dengesi ve hemodinamik verilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi Program Kitabı,Bildiri Özetleri CD’si,  P166 no’lu elektronik poster. İstanbul, 26-30 Ekim, 2016.


G.5. Aydın G, Güntürk S, Karaman Y, Atçeken G, Bozkurt PS. Smith-Lemli-Opitz Sendromu (SLOS) ve Anestezi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi Program Kitabı,Bildiri Özetleri CD’si,  P192 no’lu elektronik poster. İstanbul, 26-30 Ekim, 2016.


G.6. Güntürk S, Güvenli AY, Çakmak M, Aydın G, Bozkurt PS. Meme Küçültme Cerrahisinde iki Olguya Uygulanan Bilateral PECS I ve Serratus Bloğu ile Postoperatif Analjezi Deneyimlerimiz. Rejyonal Anestezi Derneği, 15. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi. Bildiri Özetleri Kitapçığı S-45 no’lu Sözlü Bildiri. Antalya, 18-21 Mayıs, 2017


G.7. Çakmak M, Güntürk S, Güvenli Y, Sarıtaş PU, Aydın G. Quadratus Lumborum Bloğu’nun Flank İnsizyon ile  Flank İnsizyon ile apılan Nefrektomide Postoperatif Analjezik Etkinliği. Rejyonal Anestezi Derneği, 15. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi. Bildiri Özetleri Kitapçığı S-28 no’lu Sözlü Bildiri. Antalya, 18-21 Mayıs, 2017


G.8. Güntürk S, Aydın G. Periaortik Yerleşimli Torakal Paraganglioma Olan Olguda Anestezi Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi Program Kitabı,Bildiri Özetleri CD’si,  S- 274 no’lu sözlü bildiri. 7-11 Kasım 2018- Antalya.


G.9. Güntürk S, Aydın G, Bilir G, Karaman Y. Boyunda kitle nedeniyle zor havayolu beklenen hastada uyanık videolaringoskopi uygulaması: Olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi Program Kitabı,Bildiri Özetleri CD’si P-117 no’lu elektronik poster.  7-11 Kasım 2018- Antalya.H) Konuşmacı olarak katılımlı Bilimsel Toplantılar


H.1. Postoperatif Analjezide Güncel Gövde ve Batın Blokları. İzmir Anestezi Günleri, 14 Ocak 2017, İzmir.


I) Kursiyer olarak katılımlı bilimsel toplantılar


I.1. “Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı” eğitim programına katılım belgesi. 14.12.2015-İzmir.


I.2. “Yoğun Bakım ünitelerinde Sürekli Böbrek Yerine Koyma Tedavileri” kursuna katılım belgesi 08.05.2014-İzmir

I.3. Üçüncü İleri Düzey Ultrason Rehberliğinde Sinir Blokları Kursu , 6-7 Mayıs 2016 , Manisa


J) Ulusal Bilimsel Toplantı ve Katılım Belgeleri


J.1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 42. Ulusal Kongresi” katılım belgesi. 29  Ekim -1 Kasım 2008-Antalya


J.2. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi tarafından düzenlenen XVI. Sempozyumu “Anestezide Postoperatif Ağrı Yönetimi” . 10.01.2015-Afyon


J.3. “9. KEPAN Kongresi “ katılım kongresi . 18-22 mart 2015, Antalya.


J.4. "Rejyonal Anestezi Derneği, 14. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi” katılım belgesi. 30 nisan – 3 Mayıs 2015 – Antalya


J.5. “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi” katılım belgesi. 02-06 Aralık 2015-Antalya.


J.6.“Rejyonal Anestezi Derneği, 15. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi” katılım belgesi. 18-21 Mayıs 2017- Antalya


K) Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanmış Kitap Editörlüğü veya Bölüm Yazarlığı

K.1.Güntürk S, Önemli CS. Hemodinamik Yönetim. Sütaş Bozkurt AP. (editör) Pediatrik Kalp Cerrahisinde Anestezi. 1. Baskı. Aralık 2018. S-161-170.

K.2. Önemli CS, Güntürk S. Aritmilerin Tanı ve Yönetimi. Sütaş Bozkurt AP. (editör) Pediatrik Kalp Cerrahisinde Anestezi. 1. Baskı. Aralık 2018. S-171-201.