Hasta İletişim Birimi

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, hastaların sağlık hizmetlerinin daha iyi yararlanabilmesi, hak ihlallerin önlenmesi  için 2003 yılında bazı pilot hastanelerde hasta hakları uygulaması başlatmış, bu çerçevede hasta hakları birimleri kurulmuştur.  Pilot olarak uygulanan hastane ve sağlık kuruluşlarından edinilen deneyim ve bilgi birikimi üzerine 26.04.2005 tarihinde “Hasta Hakları Uygulama Yönergesi “ çıkartılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve sağlık kuruluşlarında hasta hakları uygulaması yaygınlaştırılmıştır.  Hasta Hakları Birimleri hasta ve hasta yakınlarından gelecek hak iddiası başvurularını  almak, değerlendirmek ve çözüm  önerileri üretmek ve hasta hakları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmakla  görevlidir. 

Hastanemiz Hasta Hakları Birimi  03.10.2005 kurulmuş olup,  =8.=5.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikl " ile  “Hasta Hakları Birimleri Hasta İletişim  Birimi olarak yeniden düzenlenmiştir.  Hasta İletişim  Birimi, Hasta Hakları Yönetmeliği  ve ilgili mevzuat  çerçevesinde  görev yapmaktadır. 

Hasta İletişim  Birimi,  Hasta ve hasta yakınlarından gelen şikayet ve önerileri değerlendirmek, şikayetleri mümkün olduğunca yerinde çözmek, çözülemeyen şikayet ve sorunları gerekli prosedürü işleterek Hasta Hakları Kuruluna sunmak görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktadır. Hasta Hakları Kurulu'nda görüşülen dosyaları alınan kararlar çerçevesinde ilgililere bildirerek gerekli işlemlerin yapılmasını takip etmektedir.

Hasta İletişim  Birimi, hasta hakları , sorumlulukları , iletişim becerileri,  etkin dinleme, empati ,  hastalık psikolojisi , stres ve öfke yönetimi,  hekim hasta ilişkisi, beden dili, çalışan hakları ve güvenliği   vb. konularında  hastalar ile hastane personeline  yönelik eğitimler  yapmaktadır.  

Hastanemiz Hasta İletişim  Birimi'nde birim sorumlusu olarak Psikolog Mevlüt ÜLGEN,  Ege Doğumevi ek hizmet binasında Perihan BAŞTAN , birim memuru olarak  Fikret GÜRLEYEN hasta eğitim  ve iletişim görevlisi olarak  Hatice ÇİFCİ,  Perihan DAYANÇ  ve Şükran  YAVUZ görev yapmaktadır.

Hasta İletişim  Birimine şikayet ve öneriler  birimlere  direk hastalar ve hasta yakınları tarafından yapılabildiği gibi Sağlık Bakanlığı web sitesi aracılığı ile Internet ortamından  da yapılabilmektedir. Hasta Haklarına gelen her başvuru aynı gün Sağlık Bakanlığı web sitesine aktarılmakta, başvuru sahibi, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından takip edilmektedir. Hasta Hakları başvurularının tüm gelişmeleri ve kurul kararları Internet ortamından başvuru sahibi ve yetkililer tarafından  görülmektedir. 

Hasta Hakları  başvurularını  değerlendirmek  üzere “Hasta Hakları Uygulama Yönergesi “ çerçevesinde Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuştur. Kurul Başkanlığını  Dr Faik URBARLI’ nın yaptığı Hasta Hakları Kurulu'nda , İl Genel Meclisi üyeleri arasından Vali tarafından seçilen üye olarak İzmir İl Genel Meclisi üyesi Mehmet ARISOY , Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak Psikolog Mevlüt ÜLGEN , 4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanununa göre o kurumda yetki almış sendika temsilcisi olarak  Shu. Aysun İNAN, Hasta hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak İzmir Sağlık ve Hasta Hakları Derneği temsilcisi  Serdar SAVACI, Valiliğin belirlediği bir vatandaş temsilcisi olarak  Seydi  ÖNDER  görev yapmaktadır. Ayrıca kurulda görüşülecek konu ve dosyaya göre başvuru yapılan personelin amiri ile başvuru yapan hasta ve hasta yakınının varsa yasal temsilcisi hasta hakları kurulana katılmaktadır.
Hasta Hakları Kurulu en az 15 günde bir toplanıp başvuruları değerlendirmektedir.  Kurulda alınan karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmektedir. Hasta  Hakları Birimi çalışmaları günlük olarak web üzerinden Sağlık Bakanlığı tarafından  da takip edilmektedir.

Hasta Hakları Birimi ve Kurulu hastalarımızın hizmetten daha etkin yararlanması ve çalışanların daha iyi hizmet ortamında hizmet vermesi için hastane yönetimi ve Sağlık Bakanlığı'na sunulmak üzere görüş ve öneriler hazırlayarak sunmakta, hastaları ve çalışanlar için sağlık ortamının daha iyi seviyeye çıkartılması için çalışmaktadır. 

 

HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİMİZ 

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

B Blok 1. Kat

Tel:4696969 /2323       Tel / Faks: 458 57 73

E- Posta : tepecikhastahaklari@gmail.com

 

Ege Doğumevi Ek Hizmet Binası

Zemin Kat 

Tel:4494949 /1040      Tel / Faks: 433 38 68

 

Konak  Doğumevi Ek Hizmet Binası

Zemin Kat 

Tel:4890909 /234      Tel / Faks: 433 38 68  

 

Sorun, görüş ve öneri ve teşekkürleriniz için hastanemiz web başvuru formu :
http://www.tepecikhastanesi.gov.tr/index.php

 

Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Başvuru Bildirim Formu :
http://sbu.saglik.gov.tr/sbhastahaklari/sikayet.aspx

 

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 

Bir Sağlık Kurulusuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

Haklarınız

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakki vardir.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakki vardır.

3) Sağlık kurulusunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kurulusunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakki vardır.

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve riza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakki vardır.

6) Güvenlik :

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakki vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakki vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakki vardır

10) Müracaat, şikayet ve dava hakki:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkini kullanmaya hakki vardır.

HASTANIN SORUMLULUKLARI :

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Genel Sorumluluklar

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yasam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kurulusunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.1.Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

4.2.Hastanın; tedavi, bakim ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3.Hasta sağlık bakim ve taburculuk sonrası bakim planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

EMEĞE SAYGI ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

 

Sağlık Bakanlığı, evrensel  bir sorun olan sağlıkta şiddetin önlenmesi; sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda , hastalara daha iyi hizmet verebilmesi için  idarî ve hukukî düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerle, Sağlık çalışanlarına,  görevi nedeniyle şiddete maruz kalmaları durumunda hizmetten çekilme hakkı verilmiştir. Sağlık çalışanına şiddet gösteren kişilerin yargılanması için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Hastalarımızın kendilerine  özveri ile

gece/ gündüz hizmet veren çalışanlarımıza karşı daha hassas  davranacağına inanıyor ve güveniyoruz. Sizleri şiddete karşı el ve gönül birliği yapmaya çağırıyoruz.

 

ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI MEVZUATI

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Hasta Hakları Yönetmeliği (01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete)

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Hasta Hakları Yönergesi (15.10.2003)-ESKİ(Yürürlülükten kaldırılmıştır.)

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Hasta hakları uygulamaları genelgesi

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Poliklinik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Genelgesi

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Ceza Muhakemesi Kanunu

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Hizmet Kusuru Genelgesi

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gifHasta Hakları Genelgesi (13.01.2005)

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Hasta Hakları Uygulama Genelgesi (03.05.2005)

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Hasta Hakları Uygulama Yonergesi (26.04.2005 tarih ve 3077 sayı)

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Hekim Seçme Yonergesi (19.10.2007 tarih ve 21745 sayı)

m Hasta Hakları Uygulama Genelgesi (23.03.2009 tarih ve 11706 sayı)-YENI

biyotıp İnsan Hakları Biyotıp Sözleşmesi

biyotıp Öncelik Genelgelerinin Birleştirilmiş Hali

ULUSLARARASI  HASTA HAKLARI BELGELERİ 

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Lizbon bildirgesi

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Bali Bildirgesi

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Amsterdam Bildirgesi

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/buton.gif Hasta Hakları Avrupa Statüsü

Çalışan Hakları ve Güvenliği  ile İlgili Belgeler

Kurumumuz Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri ile ilgili önemli yazışmalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.